Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Redhawks Support, Org nr. 802433-4115, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Redhawks Support har som ändamål att stödja Malmö Redhawks.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att vi ska kunna bedriva vår verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Vi behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. resor och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter m.m.).

De personuppgifter vi sparar är för- och efternamn, födelsedatum samt kontaktuppgifter (mail, telefonnummer och adress). Om du går på Malmö Redhawks matcher eller deltar i våra evenemang kan du komma att bli fotograferad för vår hemsida och/eller sociala medier. Om du vill att vi ska ta bort en bild från hemsidan/sociala medier var vänlig hör av dig på info@rs96.se.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

  • Hantering av medlemskap i föreningen
  • Föreningsadministration
  • Deltagande i föreningens aktiviteter
  • Kontakt med medlem
  • Besök på vår hemsida
  • Publicering av material på hemsida/sociala medier och Informationstext avseende personuppgiftsbehandling hos Redhawks Support

Vilka delar vi personuppgifter med?

Vi kommer inte dela med oss av dina personuppgifter till samarbetspartners eller till tredje part, såvida inte särskilda skäl föreligger, t.ex. att polis, åklagare eller liknande begär uppgifter.

Däremot kan vi behöva dela din information med våra personuppgiftsbiträden, för att vi ska kunna utföra det uppdrag vi har avtalat om. Vi följer legala, tekniska och organisatoriska krav för att din information ska hanteras säkert.

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande. Om vi vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Vi har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Ändamål med behandling Laglig grund
Hantering av medlemskap i föreningen Avtal
Deltagande i föreningens aktiviteter Avtal
Kontakt med föreningen Intresseavvägning
Besök på vår hemsida Intresseavvägning
Publicering av material på hemsida och sociala medier Intresseavvägning och ibland samtycke

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer i regel att sparas så länge du är medlem hos oss samt under en viss period därefter så länge som det finns ett berättigat ändamål och/eller i enlighet med tillämplig lagstiftning. När en personuppgiftsbehandling inte längre är nödvändig utifrån ändamålet och utifrån ändamålet för vilken uppgiften samlades in, kommer vi att radera uppgifterna i enlighet med tillämplig lag.

Gällande personuppgifter som finns i mail kommer vi att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i Redhawks Support har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende vår behandling av dina personuppgifter. Vi ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får vi ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kontaktar styrelsen för begära registerutdrag.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kontaktar styrelsen för begära dataportabilitet av dina personuppgifter.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:
• Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
• Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
• Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas
• Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
• Om personuppgifterna har behandlats olagligt
• Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
• Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Om du vill veta mer

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen på info@rs96.se.